Algemene voorwaarden

Art. 1: Aanmelding
a. Aanmelding geschiedt door het volledig invullen van de aangegeven PaynPlan app, welke verkrijgbaar is via The Backyard.
b. Het lidmaatschap gaat in zodra de eerste betaling is voldaan via de PaynPlan app.
c. De aanmeldkosten bedragen € 20.00, deze word met de eerste betaling verrekend, zie ook Art2,c.

Art. 2 Lidmaatschap en betaling
a. Uw lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en kunt u per maand opzeggen. 
b. U krijgt meteen na aanmelding via de PaynPlan app de mogelijkheid om te trainen
c. De verschuldigde contributie wordt via automatische incasso geïnd, tenzij anders is aangegeven. Deze automatische incasso vindt plaats in de eerste week van elke maand, indien mogelijk. Bij de eerste betaling zal een bedrag van € 20.00 worden geïncasseerd voor administratie en bedrijfszaken.
Contante contributies dienen 3 maanden vooruitbetaalt te worden.
d. Bij een niet tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen, als gevolg van stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna worden administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.
e. De ingang wordt geblokkeerd zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot The Backyard worden geweigerd. The Backyard is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, met in achtneming van één maand opzegtermijn.
f. The Backyard behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
g. Alle ontvangen bedragen worden door De Sportschool verwerkt conform de wettelijke bepalingen.

Art.3 Beëindigen lidmaatschap
a. Beëindiging van het lidmaatschap kan op elk moment geschieden.  Het opzeggen van een lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren.
Opzeggingen via telefoon, email, Facebook of andere wegen worden door The Backyard niet in behandeling genomen.
b. Er dient een opzegtermijn van één maand in acht genomen te worden. Er is hier een Wet van Dam van toepassing
D.w.z. een opzegging op 15 maart betekent dat het lidmaatschap beëindigt wordt op 15 april, en word nog één maal een maand in rekening gebracht. Deze Wet van Dam is ingebouwd in de PaynPlan app.
c. The Backyard behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven een daartoe bevoegde werknemer een lidmaatschap te beëindigen. Deze beëindiging geschiedt altijd met één maandopzegtermijn, zie Art. 3 b.

Art. 4 Openingstijden, lesrooster
a. The Backyard behoudt zich het recht te allen tijde de openingstijden te wijzigen.
b. Op officiële en erkende feestdagen is The Backyard gerechtigd om gesloten te zijn, deze dagen worden altijd bekend gemaakt op de daarvoor bestemde plekken en op de website.
c. The Backyard behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of trainingen volgens met een aangepast programma aan te bieden

Art. 5 Risico & aansprakelijkheid
a. Het gebruik maken van evt. apparatuur, het volgen van een training, programma of trainingsonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij The Backyard, is geheel voor eigen risico van het lid.
b. The Backyard, overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
c. The Backyard, overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
d. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van The Backyard, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.
e. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van The Backyard en hiernaar te handelen. In het algemeen zijn dit de normen en waarden van de samenleving

Art. 6 Algemene voorwaarden
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met The Backyard aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en The Backyard zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar The Backyard is gevestigd.
c. Door zijn aanmelding verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van The Backyard te kennen en te accepteren.
d. The Backyard is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden. The Backyard stelt leden minimaal 2 maand van te voren op de hoogte van wijzigingen aan de algemene voorwaarden.